Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Hasiči radí a doporučují - II.

Provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Kominická historie sahá až do doby, kdy tehdejšímu lidstvu počaly vadit požáry vznikající od komínů, ve kterých vyhořely saze. Dříve používané doškové nebo šindelové střechy snadno vzplály, jakmile došlo ke komínovému požáru. Z počátku si lidé vymetali komíny sami, komíny byly čištěny před velkými svátky a hlavně v tak zvaných „sazometných středách“. Tuto práci vykonávali v obecních budovách biřici, v pivovarech pomahači a některé komíny si mohli čistit a vypalovat hospodáři sami.
 

Základní úpravou v oblasti kominictví v posledním období byla vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Ta zůstala součástí právního řádu i po přijetí zákona o požární ochraně. Snahy o její změnu či nahrazení byly dlouhodobě legislativně neúspěšné. Obecně lze konstatovat, že do přijetí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se nepodařilo vydat nový, praxi a stavu vědy a techniky odpovídající právní předpis, ačkoli již od počátku 90. let byla snaha provozovat spalinové cesty ze všech hledisek bezpečně.
 

Za posledních 25 let došlo v uvedené oblasti k mnoha změnám právních předpisů a tím i k přesunu působností jednotlivých správních úřadů a ministerstev v oblasti kominické činnosti, aniž by byla optimálně dořešena problematika požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V roce 1992 byla kominická činnost převedena z působnosti Ministerstva vnitra na nově zřízené Ministerstvo hospodářství. Připravovaný návrh novely vyhlášky o čištění komínů nebyl Ministerstvem hospodářství dopracován. Byl vydán pouze Metodický pokyn č. 9/1996 ze dne 7. 3. 1996 ke sjednocení postupu okresních živnostenských úřadů při posuzování ohlašovací řemeslné živnosti „kominictví“. „Kominictví“ následně přešlo do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

V lednu 1999 byl předložen návrh zákona o kominictví a o změně některých zákonů, který však nebyl přijat. Další snaha o legislativní změnu vyhlášky o čištění komínů vyšla ze strany Společenstva kominíků České republiky, které v letech 2004-2005 o této problematice jednalo s ministrem životního prostředí. Závěry z tohoto jednání však rovněž nevedly k realizaci příslušných legislativních kroků.

 

Živnost kominictví je činnost, která z hlediska cílů sledovaných touto činností spadá v současné době do působnosti 4 ministerstev:

  • Ministerstva průmyslu a obchodu pro oblast malých a středních podniků a živností,
  • Ministerstva životního prostředí pro oblast ochrany ovzduší,
  • Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast stavebního řádu,
  • Ministerstva vnitra pro oblast požární ochrany.

Proto došlo v roce 2006 v součinnosti s výše uvedenými ministerstvy k dohodě, že Ministerstvo pro místní rozvoj zahrne problematiku čištění komínů do nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby, která nahradí vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. V konečné verzi však byla problematika lhůt pro provádění kontrol a čištění spalinových cest z této právní úpravy vypuštěna s odůvodněním, že kontroly čištění spalinových cest nemohou provádět stavební úřady.
 

Důsledkem těchto marných legislativních iniciativ bylo rozhodnutí o přijetí nařízení vlády zaměřeného na problematiku komínů. Bylo dohodnuto, že prováděcí právní předpis předloží Ministerstvo vnitra a v jeho rámci stanoví požadavky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, a to ve vztahu k prevenční povinnosti zakotvené v ustanovení § 2 odst. 1 zákona o požární ochraně. Nařízení vlády řeší v podrobnostech povinnosti dané právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně a dále podrobnosti k povinnosti dané fyzickým osobám ustanovením § 17 odst. 1 písm. i) zákona o požární ochraně. Nařízení vlády tedy nestanovuje nové povinnosti v oblasti čištění komínů, ale rozpracovává povinnosti ukládané zákonem o požární ochraně.

 

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“.

Přijetím nařízení se v souladu s obecnou zákonnou úpravou stala součástí právního řádu úprava podrobných podmínek, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína.

JAK SE ČISTÍ PEVNĚ SMONTOVANÝ KOMÍN KONDENZAČNÍHO PLYNOVÉHO KOTLE, který je zevnitř čistě vymyt kondenzujícími spalinami a ke kterému není žádný přístup, jelikož byl realizován odbornou firmou ještě před platností nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (dále jen „nařízení vlády“)?

Pokud Vám odborná firma provedla montáž kondenzačního kotle, garantuje Vám také správnou funkci plynového spotřebiče. V případě, že je kondenzační kotel certifikován jako celek spolu se spalinovou cestou, garance, a tedy i podmínky pravidelné údržby celého systému, určuje odborná firma.
Podmínky pravidelné roční údržby certifikovaného celku (spotřebiče a spalinové cesty) najdete v průvodní dokumentaci výrobce spotřebiče nebo ve smluvních podmínkách odborné firmy, která Vám zároveň garantuje spolehlivost plynového spotřebiče. Pokud Vám odborná firma zajistí pravidelné roční vyčištění celku (spotřebič a spalinová cesta) svými pracovníky, pak už nepotřebujete každým rokem objednávat kontrolu spalinové cesty v souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády je nutné před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě nechat provést revizi spalinové cesty odborně způsobilou osobou v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

JAKÝ SMYSL MÁ VYDÁNÍ NOVÉHO PŘEDPISU PRO ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A CO JE JEHO CÍLEM?

Od 1. ledna 2011 nabyl účinnosti nový předpis, kterým je nařízení vlády. Při tvorbě nařízení vlády spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se Společenstvem kominíků České republiky, za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí. V tomto předpise byl zohledněn stav vědy a techniky i současné požadavky odborné a laické veřejnosti. Byla zohledněna skutečnost, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Dále pak sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů jsou dnes již překonané (např. čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka). Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat takový komín vyčistit a zkontrolovat odborníkem, tj. kominíkem nebo revizním technikem.

Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pouze pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby provozující spotřebiče na pevná paliva se jmenovitým výkonem do 50 kW.

Cílem nařízení vlády je vést občany k odpovědnosti za vlastní majetek, rovněž pak nutí kominíky zvýšit si svou kvalifikaci na „revizní technik spalinových cest“. Společenstvo kominíků České republiky pořádá v součinnosti s Hospodářskou komorou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odborné kurzy, školení a zkoušky pro „revizní techniky spalinových cest“.
Podrobnosti o novém nařízení vlády jsou uvedeny mimo jiné v odborných časopisech, které

 

KDO PROVÁDÍ REVIZI KOMÍNA A KDO KONTROLU KOMÍNA?

Nařízení vlády uvádí v § 1, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Pokud se týká pojmu „kontrola spalinové cesty“, řeší ji ustanovení § 2 a pojem „revize spalinové cesty“ řeší ustanovení § 5 nařízení vlády. Z obsahu těchto ustanovení vyplývá, že kontrolu spalinové cesty může provádět odborně způsobilá osoba, kterou je kominík s platným živnostenským listem. Dále revizi spalinové cesty může provádět revizní technik s platným osvědčením (viz § 5 nařízení vlády).

 

KDE NAJDU SEZNAM REVIZNÍCH TECHNIKŮ A KOMINÍKŮ?

Seznam kominíků není nikde komplexně uveden (vyjma Společenstva kominíků ČR, kde mají své členy), jedná se o osobu s řemeslnou živností. Seznam revizních techniků též není nikde komplexně uveden, ovšem Hasičský záchranný sbor ČR v současné době řeší souhlasy revizních techniků, kde by bylo možné evidovat a zveřejnit tyto osoby, pro potřeby kontroly občanů ČR. Jistě kominík i revizní technik je osoba, která musí mít urč. oprávnění (živnostenské oprávnění, doklad/průkaz revizního technika, popřípadě u člena Společenstva kominíků ČR, průkaz člena tohoto společenstva), které si může každý nechat předložit.

 

 

JAKÉ JSOU LHŮTY KONTROL A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY A SPOTŘEBIČE?

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv jsou uvedeny v příloze 1 k nařízení vlády, jedná se jistě o lhůty obecné, které jsou vynutilné až v rámci sankce podle zákona o požární ochraně. Lhůty čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv jsou zde vázány na výkon spotřebiče a druh paliva.

 

ŘEŠÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY POUZE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST SPALINOVÝCH CEST?

Celková koncepce nařízení vlády zahrnuje několikero oblastí, které spolu úzce souvisejí, a není možné oddělovat jednu od druhé (proto se jedná o nařízení vlády, vydané průřezově vícero oblastmi). Možnost vzniku požáru je pouze jednou z nich. Nelze přece tvrdit, že pouze zvýšená teplota, která může způsobit požár komína, může ohrozit život člověka a zvířat. Pokud se komín nebo jen část spalinové cesty ucpe, v případě napojení spotřebiče na jakékoliv palivo dojde k tomu, že spaliny nemohou odcházet do volného ovzduší z objektu ven, ale začnou se vracet zpět do objektu, ve kterém mohou zplodiny hoření usmrtit osoby a zvířata. Nařízení vlády stanoví jen minimální bezpečnostní pokyny, které jsou nutné k bezpečnostnímu provozu spalinových cest.

 

KDO MŮŽE (NEBO MUSÍ) PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE NA PEVNÁ PALIVA NAD 50 KW – PROVOZOVATEL, SERVIS VÝROBCE NEBO KOMINÍK?

Kdo může (nebo musí) provádět čištění spotřebiče na plynná paliva – provozovatel, servis kotle, servis hořáku nebo kominík?
Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům (právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám) z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“.

Samo nařízení vlády nedefinuje pojem provozovatel, servis výrobce, servis kotle, či servis hořáku. Ovšem je nutné vycházet obecně z dikce celého právního řádu, tedy nejblíže ze zákona o požární ochraně. V ustanovení § 5 písm. c) zákona o požární ochraně je povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Dále v ustanovení § 17 písm. a) zákona o požární ochraně je řečeno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů atd.

Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědnost za čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty a spotřebiče je na uživateli spotřebiče (pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby i fyzické osoby). Samozřejmě záleží vždy na pokynech výrobce spotřebiče, kdo je podle jeho instrukcí oprávněn čištění spotřebiče provést (zda jen určitý autorizovaný servis nebo uživatel sám apod.)

Nařízení vlády se vztahuje pouze na spotřebiče v provedení B a C (z hlediska přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin), které jsou napojeny na komínový průduch, neboť spalinovou cestou jsou „komín a kouřovod“ a zákon o požární ochraně, na jehož základě bylo nařízení vlády vydáno, stanoví povinnosti ve vztahu ke komínu a spotřebičům paliv. Některé spotřebiče v provedení „C“ jsou certifikovány jako celek (spotřebič a spalinová cesta), a proto by jejich spalinovou cestu neměl čistit a kontrolovat kominík. V případě, že by rozebral při kontrole a čištění spalinovou cestu, která patří k celku plynového spotřebiče, tak montážní firma či výrobce, kteří garantují správnou funkci plynového spotřebiče (spolu se spalinovou cestou) zruší garanci (záruční podmínky) na celý certifikovaný systém. Tím by uživatel přišel o záruku plynového spotřebiče v provedení „C“.

 

Datum vložení: 18. 11. 2018 10:08
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2018 10:12
Autor: Správce Webu