Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Stavební úřad

Milan Tůma

Úřad městyse Jince - stavební úřad je pověřen výkonem státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Příslušnost k vedení územních a stavebně správních řízení je stanovena ust. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, zejména  vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  jsou základními právními normami, podle kterých stavební úřad postupuje při své stavebně správní činnosti.

Základní stavebně správní činnosti stavebního úřadu při postupu podle stavebního zákona:

 • poskytování územně plánovací informace
 • vedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí , vydání územního souhlasu
 • přijímat ohlášení staveb a jejich změn
 • vedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení
 • přijímat oznámení o dokončení stavby a vydávání kolaudačního souhlasu
 • vydávání souhlasu nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • přijímat ohlášení o odstranění stavby nebo vedení řízení a vydání rozhodnutí o povolení nebo nařízení odstranění stavby
 • vedení řízení a vydání rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby
 • vykonávání státního dozoru
 • vedení řízení o sankcích za porušení stavební kázně fyzickými či právnickými osobami.

Územně je pravomoc stavebního úřadu vymezena územím obce a katastrálním územím :

 1. Obec Jince - katastrální území Jince, Jince v Brdech, Rejkovice, Běřín
 2. Obec Ohrazenice – katastrální území Ohrazenice u Jinec, Ohrazenice v Brdech
 3. Obec Křešín – katastrální území Křešín, Křešín v Brdech
 4. Obec Čenkov – katastrální území Čenkov u Příbramě
 5. Obec Hluboš – katastrální území Hluboš, Kardavec
 6. Obec Bratkovice – katastrální území Bratkovice, Bratkovice v Brdech, Dominikální Paseky
 7. Obec Sádek – katastrální území Sádek, Sádek v Brdech
 8. Obec Drahlín – katastrální území Drahlín, Drahlín v Brdech
 9. Obec Pičín – katastrální území Pičín
 10. Obec Buková u Příbramě – katastrální území Buková u Příbramě