Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

ČRS - Provoz a manipulace s vodou na jednotlivých rybnících obhospodařovaných ČRS z.s., MO Jince

Provoz a manipulace s vodou na jednotlivých rybnících obhospodařovaných ČRS z.s., MO Jince 1

Provoz a manipulace s vodou na jednotlivých rybnících obhospodařovaných ČRS z.s., MO Jince

Provoz a manipulace s vodou na jednotlivých rybnících obhospodařovaných ČRS z.s., MO Jince řídí výbor ČRS z.s., MO Jince dle provozních a manipulačních řádů a povoleními k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.

Rybníky Amfík, Kantorský (Plovka) a Nový (Čarda)

Rybníky Amfík, Kantorský (Plovka) a Nový (Čarda) jsou napájeny bezejmenným vodním tokem „Královka“. Voda nám z těchto rybníků odtéká bezpečnostním přelivem a přes dluže v požeráku (viz příloha č. 1 a 2). Regulovat výšku hladiny v těchto rybnících a tím i objemy zadržené vody lze manipulací s dlužemi v požeráku. Při průchodu velkých vod (přívalové vody a povodeň) se na rybnících neprovádějí žádné manipulace, pouze je vhodná účast obsluhy na díle. Obsluha sleduje stav vody a vede záznam s časovými údaji o vzestupu hladiny, kulminaci a následný pokles hladiny. Podle stupně rozsahu povodně navazuje kontakt s povodňovou komisí Městyse Jince.

 Rybníky Kopáčov a Pecovák

Rybníky Kopáčov a Pecovák jsou napájeny vodou z Litavky na jezu v ř.km. 27,9 soustavou Mlynského potoku a přítoku z rybníku Nový (Čarda /bezejmenný vodní tok „Královka“/ viz příloha č. 3 a 4).

Napájení a regulace vody na rybníku Kopáčov:

- rybník je napájen obtokem z Litavky pomocí stavidla ST-1 na jezu, korytem Mlynského potoka. Menší přítok povrchových vod strouhou C,

- stavidlo ST-2 slouží k regulaci odtoku z Kopáčovského rybníka do koryta Mlynského potoka I.

Napájení rybníku Pecovák:

- rybník je napájen obtokem z Litavky pomocí stavidel ST-1, ST-2 a ST-4 Mlynským potokem,

- dále je napájen strouhou A pomocí stavidla ST-3.

Rozmístění strouh „A“, „B“ a „C“:

- „A“: od rybníka Pecovák po soutok Mlynského potoka I a „Královky“, se zaústěním do vypouštěcí strouhy rybníka Nový (Čarda). Stavidlo ST-3 osazeno na soutoku,

- „B“: od Litavky nivou luk pod rybník Kopáčovský. Upravený úsek pouze pod rybníkem,

- „C“: záchytná strouha povrchových vod vyústěná do rybníku Kopáčovský.

Mlýnský potok

Mlýnský potok I: - od vyústění do rybníku Pecovák přes okraj Městyse Jince po rybník Kopáčovský.

Mlýnský potok II: - od rybníka Kopáčovský po jez v Litavce.

Stavidla: - stavidlo ST-1: jez na Litavce – odběr vody pro rybník Kopáčovský,

                 - stavidlo ST-2: hráz rybníka Kopáčovský – regulace nátoku do Mlynského potoka I,

                - stavidlo ST-3: - na Mlýnském potoce I pod soutokem s potokem „Královka“ – regulace odtoku do strouhy A nebo dále Mlýnským potokem I,

                                                                          2

 

                   - stavidlo ST-4 na Mlýnském potoce I – regulace průtoku v Mlýnském potoce I. 

Při zvýšeném průtoku v jedné nebo obou povodích (Litavka, „Královka“/přívalové vody a povodeň/):

- se ihned uzavře stavidlo ST-1 u jezu Litavky,

- při větších přítocích z povodí potoka „Královka“ se zároveň otevře stavidlo ST-3 (odtok do strouhy „A“) a uzavře se stavidlo ST-4 (do Mlynského potoka I), aby voda nevtékala do okraje Městyse Jince a nebyla ohrožena zastavěná část Městyse Jince,

- u bezpečnostního přelivu na rybníce Pecovák se dle potřeby a vývoje povodně provede otevření dvou dřevěných stavidlových tabulí.                                                                      

Obsluha sleduje stav vody a vede záznam s časovými údaji o vzestupu hladiny, kulminace a následný pokles hladiny. Podle stupně a rozsahu povodně navazuje kontakt s povodňovou komisí Městyse Jince.                                                                        

Rybník Hejdov

Rybník Hejdov je napájen soutokem potoků Křešínského a Rejkovického. Voda nám odtéká bezpečnostním přelivem a nad dlužemi v požeráku viz příloha č. 5.

Při průchodu velkých vod (přívalové vody a povodeň) na rybníku obsluha sleduje stav vody a vede záznam s časovými údaji o vzestupu hladiny, kulminaci a následný pokles hladiny. Podle stupně rozsahu povodně navazuje kontakt s povodňovou komisí Městyse Jince.

Poz.

Přílohy do článku jsme doplnili z manipulačních a provozních řádů jednotlivých rybníků a barevně jsme zvýraznili vodní přítoky, rybníky, strouhy a odtoky. Textově byly ve schématech zdůrazněny části, které by v kopii byly nečitelné. Do příloh jsme doplnili z textové části některé údaje, jež jsou důležité pro pochopení manipulace s vodou na jednotlivých rybnících. 

 

                                                                          Výbor ČRS z.s., MO Jince              

 

Přílohy

Kantorský rybník, Amfík

Příloha č. 1, Kantorský rybník, Amfík.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,15 kB

Nový rybník

Příloha č. 2, Nový rybník.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 551,29 kB

Schémata soustavy Litavka

Příloha č. 3, Schéma soustavy, Litavka - Mlynský potok, Čenkov - Jince.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 367,55 kB

Rybník Pecovák

Příloha č. 4 Pecovák rybník.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 433,89 kB

Rybník Hejdov

Příloha č. 5 Hejdov rybník.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 514,92 kB
Datum vložení: 17. 10. 2018 22:31
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2018 16:56
Autor: Správce Webu