Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince 1

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

Vážení rodiče,

vedení školy, pedagogové i školská rada se jednomyslně shodli na omezení žáků v používání mobilních telefonů a dalších herních, poslechových, záznamových a komunikačních zařízení.

 

Žáci nebudou po dobu školního vyučování od svého vstupu do budovy školy až do 13:30 a na školních akcích od jejich započetí do jejich ukončení používat mobilní telefony, tablety, audiopřehrávače (MP3, PDA a jiné), a to během výuky i přestávek, pokud k tomu nebudou pedagogy výslovně vyzváni (didaktické využití mobilních telefonů). 

 

Rodiče se mohou v případě naléhavé potřeby, či z důvodu vlastní informovanosti kdykoliv mimo vyučovací hodiny (tj. o přestávkách, polední pauze, volné hodině v rozvrhu aj.) spojit s třídním učitelkou, vychovatelkou školní družiny nebo zaměstnancem pověřeným dohledem nad žáky ve školním klubu. Každý z nich bude mít za tímto účelem individuální pracovní mobilní telefon.

 

Zavedení omezení používání mobilních telefonů je důležité z hlediska zdravotního i psychosociálního. Některé děti používají mobilní telefon a jiná podobná zařízení bez jakýchkoliv omezení a doba, kterou stráví na telefonu, je nekontrolovatelná. Hlavním posláním naší instituce je vzdělávat a vychovávat, a to i za pomoci nastavení základních pravidel pro pobyt a chování žáka ve škole. Snažíme se v rámci možností zabraňovat tomu, aby žáci trpěli narcismem, psychickými onemocněními, agresivními tendencemi a poruchami pozornosti v důsledku používání mobilních telefonů a elektroniky.

 

Velmi závažným problémem je také kyberšikana. Útoky kyberšikany jsou agresivní a ubližují záměrně, jsou opakované, pro oběť zraňující, kdy se oběť nedokáže bránit. Odehrávají se prostřednictvím internetu a jsou uskutečňované individuálně nebo skupinou. Kyberšikana je již v současnosti pokládána za trestní čin.

 

Užíváním mobilních telefonů o přestávkách, volných hodinách apod. nesmí být narušováno právo ostatních (žáků i zaměstnanců školy) na soukromí (např. tím, že by žáci o přestávce nebo volné hodině někoho bez jeho souhlasu na mobilní telefon natáčeli nebo fotografovali). Ve specifických případech, jako je zejména závažná, opakovaná kyberšikana nebo hraní drastických her, které se nedaří zamezit jiným způsobem, je akceptovatelné omezit užívání mobilních telefonů v rámci zajištění ochrany a bezpečnosti žáků či zaměstnanců školy i o přestávkách, volných hodinách apod. Takový postup je v souladu s §30 odst. 1 písm. c) školského zákona, který umožňuje upravit prostřednictvím školního řádu podmínky 2/2 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Při používání mobilních telefonů a elektroniky o přestávkách není možné, aby pedagogové monitorovali obsah, který na internetu žáci vyhledávají. Není možná kontrola pořizování fotografií či videozáznamů spolužáků, zaměstnanců školy a jiných osob. Nereálné je zabránění a odhalení přehrávání a šíření nevhodných videí, textů, obrázků, zvukových stop pomocí osobních telefonů.

 

Výše uvedené omezení užívání mobilních telefonů, tabletů, přehrávačů má za cíl zvýšení efektivity výchovně vzdělávacího procesu, podporu sociální komunikace a vzájemných vztahů ve škole. Nenechme žáky upadnout do virtuálního světa, vždyť mobilní telefony, jiné komunikátory a sociální sítě vydatně využívají ve svém volném čase a využívat nadále budou v běžném životě dnešní moderní doby. Pojďme jim dát možnost získat jiné zážitky, pojďme jim pomoci chránit jejich fyzické i psychické zdraví. Pokud tak neučiníme, tak společně selžeme.

 

Mgr. Petr Brychta, Ph.D., ředitel školy

 

Zdroj: www.zsjince.cz 

Datum vložení: 18. 9. 2019 10:27
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2019 10:31
Autor: Správce Webu