Navigace

Obsah

Třídění odpadů I.

Typ: ostatní
Třídění odpadů I. 2Třídění odpadů

Třídění odpadů

 

CO LZE ODEVZDAT DO SBĚRNÉHO DVORA a podmínky předávání odpadu

 

Základní podmínky

Fyzické osoby - občané s trvalým pobytem nebo občané, kteří vlastní nemovitost v k. ú. Jince, Rejkovice a Běřín, mohou využívat služby sběrného dvora zdarma a odevzdávat zde níže uvedené odpady. K ověření těchto skutečností je obsluha sběrného dvora oprávněna vyžadovat předložení dokladu totožnosti. Odpad bude do sběrného dvora přijat pouze za podmínky, že občan platí za svoz komunálního odpadu v obci (známku na popelnici), a to včetně občanů, kteří v k. ú. Jince, Rejkovice a Běřín vlastní nemovitosti, které nevyužívají k trvalému bydlení (rekreační objekty). Nebo doloží jiný způsob oficiální likvidace odpadů.

Sběrný dvůr není veřejnou skládkou a není určen pro odevzdávání odpadů podnikatelskými subjekty.

Při odevzdávání do sběrného dvora musejí být odpady již roztříděny podle jednotlivých druhů (např. sklo, plasty, papír, kovy, stavební suť). Z kapacitních a časových důvodů není možné tyto odpady ve sběrném dvoře dále třídit. V případě, že odpad nebude roztříděn, má právo obsluha sběrného dvora odpad nepřevzít. Neroztříděný odpad není odpad objemný. Také z provozních důvodu není možné na sběrném dvoře vyklízet (vymetat) přepravní prostředky (automobily, přívěsné vozíky). Objem odpadů musí být minimalizován již před jeho odevzdáním do sběrného dvora.

Dle příslušných právních předpisů musí být při přebírání odpadů vedena příslušná evidence. Proto musejí být jednotlivé druhy odpadu odevzdávaného do sběrného dvora váženy. Na požádání vydá obsluha sběrného dvora občanovi potvrzení o druhu a množství odevzdaného odpadu.

Celý prostor sběrného dvora a kompostárny je nepřetržitě monitorován systémem průmyslových kamer se záznamem. Občané mohou do areálu sběrného dvora a kompostárny vstupovat jen na základě pokynů obsluhy a v areálu sběrného dvora se pak také pokyny obsluhy řídí.

 

Nebezpečný odpad

Občané mohou odevzdávat do sběrného dvora nebezpečný odpad, pokud možno v původních obalech. Pokud tento odpad není v původním obalu, musí být vhodným způsobem označeno, co je jeho obsahem.

 

Do sběrného dvora lze odevzdat

syntetické motorové, převodové a mazací oleje na bázi ropných produktů, brzdové kapaliny;

absorpční činidla (např. sorbenty), filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými materiály;

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie;

dřevo obsahující nebezpečné látky;

pesticidy, přípravky na ošetřování rostlin a hubení škůdců (obaly znečištěné těmito látkami);

zářivky, kompaktní zářivky, LED žárovky (žárovky s wolframovým vláknem a halogenové žárovky nejsou nebezpečným odpadem);

barvy (i staré zaschlé), tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky;

baterie a akumulátory (knoflíkové baterie, monočlánky, baterie do ručního akumulátorového nářadí, počítačů, mobilních telefonů, automobilové a motocyklové akumulátory kyselinové i gelové, apod.);

prázdné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (obaly od barev, motorových olejů, chemických látek apod.);

tonery, cartridge (náplně do tiskáren), použité obaly a části tiskáren obsahující barvy do tiskáren.

 

Do sběrného dvora lze odevzdat odpad, který není označen jako nebezpečný:

Objemný odpad

Např. nábytek, sedací soupravy, koberce nebo jiné podlahové krytiny. Zde platí, že tento odpad musí být objemově minimalizován, např. skříně rozloženy na jednotlivé desky, bez skleněných výplní a zrcadel. Taktéž okna a dveře musejí být bez skleněných výplní. V prostorách sběrného dvora není z technického a časového hlediska možné nábytek rozkládat. Dále je nutné demontovat kovové části nábytku, např. židle s kovovými nožičkami. Kov a sklo jsou ukládány zvlášť.

 

Sklo

Skleněné obaly, sklenice a lahve musejí být prázdné (bez uzávěrů), tabulové sklo bez kovových nebo plastových úchytů. Lze odevzdat i autoskla. Zrcadla jsou objemným odpadem a nepatří do skla. Drátěné sklo se ukládá do objemného odpadu. Sklo je sice možné odevzdat ve sběrném dvoře, ale pokud možno ve větším množství nebo rozměrnější tabule, které nelze uložit do sběrných zvonů. Jednotlivé lahve, sklenice a drobné sklo je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci.

 

Plasty

Plastové obaly musejí být prázdné (plastové obaly od nápojů, drogistického zboží, plastové tašky, sáčky, polystyrén, plastový zahradní nábytek, apod.). Jejich objem musí být minimalizován. Plasty je vhodné odevzdávat v plastových pytlích nebo i v jiných, ale vhodným způsobem svázaných. Drobné plastové obaly je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci.

 

Papír 

Papírové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, reklamní letáky, papírová lepenka, kartony, papírové krabice (složené nebo rozřezané), knihy (zachovalé knihy je možno po předchozí domluvě odevzdat i v místní knihovně). Papír je v malém množství možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci.

 

Kovy

Musejí být bez podstatných příměsí, jako jsou např. plastové izolace, kamna a kotle musejí být bez keramických a šamotových výplní. Opět platí, že by měl být kovový odpad pokud možno objemově minimalizován (kovové konstrukce rozřezané na menší díly). Je zde možno odevzdávat i kovové obaly od nápojů (plechovky), kovová víčka, kovové fólie apod.

 

Kompozitní obaly (Tetrapak)

Např. obaly od mléka, džusů apod. Obaly v malém množství je možné ukládat do sběrných zvonů rozmístěných v obci.

 

Dřevo

Nelakované, nenapuštěné chemickými látkami, které není vhodné ke kompostování.

 

Směsné stavební a demoliční odpady

Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, bez dalších příměsí, jako třeba části el. instalace, plastů, kovů apod. Dále pak stavební materiály na bázi sádry, zemina a kamení.

Stavební odpady mohou pocházet z rekonstrukcí rodinných domů a bytů. Nesmějí pocházet z průmyslových a zemědělských areálů, objektů pro ustájení zvířat, výrobních provozů užívaných k podnikatelské činnosti. Stavební odpady nesmějí být kontaminovány nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie). Při příjmu takového odpadu bude občan ke splnění těchto podmínek požádán o podpis čestného prohlášení v souladu s platnou legislativou.

 

Použité jedlé oleje a tuky

Tento odpad lze ukládat do označených sběrných nádob rozmístěných v obci. Jedlé tuky do odpadu nepatří! Usazováním mastnosti na stěnách trubek nedochází k ucpávání pouze domovních odpadů, ale i ke zbytečným komplikacím při haváriích ucpané veřejné kanalizace. 

 

Oděvy a textilní materiál

Tento odpad lze ukládat do sběrných zvonů a boxů rozmístěných v obci.

Do sběrného dvora lze odevzdat věcné dary pro organizaci Diakonie. Věci musejí být čisté, neroztrhané a v obalech (krabicích, pytlích). Takto lze darovat oděvy, obuv, dětské hračky apod. (více na www stránkách Diakonie)

 

ELEKTROODPAD

Občané mohou do sběrného dvora odevzdávat tyto druhy elektrozařízení:

 

Chlazení

velké chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchovávání na skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek s výjimkou spitových jednotek.

 

Velké spotřebiče

pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácností výše neuvedené, vrtačky s rozměrem větším než 40x80x50 cm;

pily s rozměry většími než 40x80x50 cm;

zařízení pro soustružení, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, stříkání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobného zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry většími než 40x80x50 cm;

nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely s rozměrem větším než 40x80x50 cm;

nástroje pro pájení, svařování nebo pro podobné použití s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměrem větším než 40x80x50 cm;

nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměrem větším než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm.

 

Důležitá poznámka

Výše uvedený odpad bude přijat do sběrného dvora jen v kompletním stavu, tedy pouze za podmínky, že z něj nejsou demontovány podstatné části. U lednic a mrazáků musejí být nepoškozeny chladící okruhy, u ostatních spotřebičů nesmějí být demontovány zejména motory, nebo části elektrické instalace.

 

Malé spotřebiče (zařízení menší než 40x80x50 cm)

vysavače včetně akumulátorových, čistící zařízení na koberce, tepovače, parní čističe, ostatní zařízení pro čištění, elektrická zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, mikrovlné trouby, žehličky a jiné zařízení používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, toustovače, fritovací hrnce (zbavené fritovacích olejů nebo tuků), elektrické mlýnky, kávovary, presovače, varné konvice, ohřívače nápojů a pokrmů, svářečky fólií, elektrické nože, elektrické kráječe, pečící elektrické pánve a grily, kuchyňské roboty, mixéry, šlehače, odšťavňovače, parní hrnce, domácí pekárny, osvěžovače vzduchu, odpuzovače hmyzu, zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů;

spotřebiče pro stříhání vlasů a vousů, sušení vlasů, elektrické kulmy, žehličky vlasů, vysoušecí helmy, čištění zubů, holení, epilátory, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času;

váhy osobní nebo kuchyňské, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené;

vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, stříkání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobného zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů;

nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely;

nástroje pro pájení, svařování nebo pro podobné použití s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby;

nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti;

ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené.

 

Ostatní elektroodpad

Televizory i LCD a plazmové, počítačové monitory i LCD, počítače, notebooky, počítačové myši, klávesnice a další komponenty k počítačům, tiskárny, malé kopírky, telefonní přístroje včetně mobilních telefonů, faxy a záznamníky, videa, DVD přehrávače, rádia, věže včetně reproduktorů, magnetofony, gramofony, domácí kina, dálkové ovladače, sluchátka, kalkulačky, herní konzole, walkmany, MP3, přehrávače, kapesní digitální hry, videohry včetně ovladačů, elektrické hračky, videokamery, fotoaparáty, přijímače a vysílače ovládání modelů, počítače pro cyklistiku a jiné druhy sportů, dalekohledy s el. prvky, nabíječky, adaptéry, časové spínače apod.

 

CO DO SBĚRNÉHO DVORA ODEVZDAT NELZE: 

Lepenku (na bázi asfaltu), stavební materiály na bázi azbestu, věci mající povahu uměleckých předmětů a děl, nebo jejich části. Dále pietní nebo bohoslužební předměty nebo jejich části, průmyslové strojní zařízení nebo jejich části, obecně prospěšné zařízení nebo jejich části, zejména zařízení pro hromadnou přepravu, dopravní značení, součásti veřejných prostranství a pozemních komunikací, energetické, vodárenské a kanalizační zařízení, díly nebo části automobilů (lze však odevzdat plastové nárazníky), pneumatiky.

Tento odpad je možno odevzdávat na veřejnou, řízenou skládku.

 

Kompostárna

Do kompostárny za stejných podmínek jako při odevzdávání výše uvedených odpadů lze odevzdávat tento bioodpad: listí, trávu, drny se zeminou, hlínu, větve stromů a keřů, jehličí, ne pařezy; zbytky nebo části rostlin – listy, květiny apod.; piliny, hobliny, kůru, dřevní štěpku; spadané ovoce se zbytky trávy a ořezem z keřů a stromů; bioodpad z kuchyně (zbytky ovoce a zeleniny, i vařené, pocházející od tuzemských nebo evropských výrobců, např. listy a nať ze zeleniny, okrajky a slupky z brambor, mrkve, okurek, okusky jablek).

 

Do kompostárny nelze odevzdávat

Zbytky jídel i pečiva, omáčky, kosti, maso, citrusy (slupky citrusových plodů), banány, plesnivé a shnilé potraviny a rostliny; uhynulá zvířata, hnůj, výkaly a podestýlku z chovu domácích zvířat, lidské exkrementy; kávovou sedlinu, čajové sáčky, skořápky z vajíček, biologicky nerozložitelný (nebo obtížně rozložitelný) odpad – kameny, plasty, sklo, papír, papírové pleny, oharky od cigaret, uhelný prach, obsah pytlů z vysavačů, nebezpečný odpad apod.


Vytvořeno: 19. 1. 2021
Poslední aktualizace: 12. 2. 2021 11:11
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Blanka

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den pro zrušení otroctví

Zítra má svátek Svatoslav

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den zdravotně postižených

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na našem webu?

Celkem hlasů:
105
Hlasování začalo:
25. 8. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností