Navigace

Obsah

Dřevouhelná huť Barbora 

Těžba železné rudy a její zpracování od nejstarších dob až do 2. poloviny 19. století ovlivnila život nemalé části obyvatelstva našeho regionu.

Vydejme se po stopách jednoduchých šachtic, v nichž se ruda těžila a po místech jejího dalšího zpracování.

Tři šachty se nacházely v katastru Ohrazenice a nesly názvy: „Eisengruber“, „Hanzlíkov“ a „Knížecí“. Další šachta „Sv. Rudolf“ se nacházela na vrchu Ostrém východně od Felbabky. V katastru Rejkovic byly šachty „Sv. Petr“ na západním úbočí Plešivce a „Velký Plešivec“ nedaleko od předchozí. Poslední tři šachty byly na vrchu Komorsko, na jižním svahu Písek. V těchto se těžila nejdéle kvalitní ruda. Ještě v  50. letech 20. století zde byla prováděna průzkumná těžba železné rudy. Vytěžená ruda byla až do počátku 19. století zpracovávána postupně na šesti místech: ve Velcí (pod dnešním rybníkem), v Čenkově v Bílé Huti (nedaleko Bílé Huti – asi 8. 9. 1422 – zvítězilo vojsko katolíka Hanuše z Kolovrat nad husitským oddílem z Příbrami. Bylo zde zabito přes 30 mužů a okolo 130 zajato. Na paměť této události je v lese nad zmíněnou hutí vztyčen kámen s červeným kalichem.).

Další šachta bývala po toku Litavky pod rybníkem Kopáčov, pak na místě později postavené vysoké dřevouhelné pece Barbora, předposlední na místě dnešního Budilova mlýna a poslední v Rejkovicích v místech dnešní železniční zastávky. Poblíž těchto primitivních pecí, zvaných „dýmačky“, kde se z rudy, dřevěného uhlí a vápence tavily hroudy surového železa, byly zřízeny hamry (rozměrná, vodou poháněná kladiva) a v nich se kováním těchto hrud získávalo kujné železo.

V roce 1805 koupil jinecké panství hrabě Rudolf Vrbna a začal v Jincích stavět skutečnou vysokou dřevouhelnou pec. S velkou slávou byl 10. června 1805 pokládán základní kámen k této stavbě. Přítomny byly všechny celebrity panství. Především vrchnostenští úředníci železáren v čele s komárovským a současně i jineckým „šichtmistrem“ Pavlem Fiedlerem, dále báňský měřič Ferdinand Leonhard, jinečtí hospodářští úředníci – ředitel Dominik Goerber, důchodní Václav Podešek, kontrolor Václav Jetel a obroční Michal Patsch. Jednou z hlavních osobností této slavnosti byla manželka ředitele (teď už vrbnovských železáren) Václava z Resenbaumu BARBORA, po níž byla také pec nazvána. Pod základní kámen byla uložena schránka s tehdejšími rakouskými mincemi a především pamětní spis s následujícím textem:

„Jeho Excellence Rudolf, říšský hrabě Vrbna z Freudenthalu, panující pán a držitel panství Hořovic, Komárova a Valdeka, koupil v roce 1804 majorátní panství Jince a Bezdědice od pana Františka Adama, hraběte Wratislava z Mitrovic a rozhodl se ku konci roku 1804, když poprvé nově koupené panství zhlédl, k všeobecnému a k vlastnímu prospěchu novou vysokou pec na tak zvaném Pfasten-Teichu postaviti.“

Poté byly vykonány církevní obřady, především byl základní kámen jineckým panem farářem požehnán.

Vysoká pec Barbora se stavěla téměř pět let. Současně s ní se od základu stavěly další provozy, zejména slévárna, ale i drátovna apod. Budovaly se přístupové cesty, zpevňovala se hráz rybníka a především se stavěl náhon pro pohon dmychadel a dalších soustrojí, zajišťujících provoz vysoké pece. (Postupně se do té doby „Půstní“ rybník začal nazývat „Pecovák“.) Celkové náklady na tyto rozsáhlé stavby přesáhly 30 tisíc zlatých.

Současně hrabě v Jincích zavedl rozsáhlou podomáckou výrobu nejrůznějších druhů hřebů, tzv. cvočkařství (proto jsou ve znaku Jinec i zkřížené hřeby). Tyto domácí dílničky se jmenovaly veřtaty.

V této době se přikročilo ke stavbě silnice, aby mohl být zajištěn dovoz surovin do huti Barbora.

Pro svou pokrokovou konstrukci patřila jinecká huť k nejlepším v celé habsburské monarchii a byla i místem četných novinek, které se odtud šířily do dalších hutí. Příslušela do komplexu známých komárovských železáren, provozovaných v povodí Červeného potoka na hořovickém panství.

V Barboře se část vytaveného surového železa zkujňovala, z druhé části se vyráběly roury, kandelábry, různé strojní a obchodní odlitky, litinové trubky, dělové koule a masivní litinové nádobí.

Vlastní objekt hutě, tj. vysokou pec se slévárnou, tvoří zděná a kamenná budova čtvercového půdorysu, dispozičně dělená na devět polí, z nichž střed tvoří těleso vysoké pece. V zadní části je věž k zavážení pece surovinou. V přilehlých polích se nacházela dmýchadla a jejich pohon vodním kolem. Hlavní pracovní plochy pro odpich surového železa a slévárnu byly v přední části vysokopecní budovy. Z původních staveb je zachován ještě přízemní domek s valbovou střechou, který sloužil ke správním účelům.

Huť v Jincích se udržela v provozu do roku 1874, kdy jako jiné dřevouhelné feudální železárny podlehla v soutěži s moderním hutnictvím, založeným na koksové bázi.

V roce 1886 byla v zadním traktu vysokopecní budovy zřízena pila s pohonem vodním kolem, která zůstala v činnosti až do roku 1951, pak se budovy staly součástí jineckého státního statku, který je využíval jako sklady. Od roku 1973 nebyly využívány vůbec. Huť chátrala až do roku 1989, kdy ji získali soukromí majitelé. Dodnes se jedná o technickou památku evropského významu.

Koncem roku 2017 rozhodlo Zastupitelstvo městyse Jince o odkoupení huti Barbora. Uvažuje se, že po náročné rekonstrukci bude v multifunkčním objektu mimo jiné zřízeno muzeum cvočkářství, expozice trilobitů a expozice houslisty Josefa Slavíka.

 

Charcoal blast furnace Barbora 

Iron ore mining and processing influenced the life of the majority of inhabitants in our region since the oldest times up to the 2nd half of 19th century.

Let´s track the history of simple shafts, where ore was mined, and places of its processing.

Three shafts were located in the cadastre of Ohrazenice with names: „Eisengruber“, „Hanzlikov“ and „Knizeci“. Another shaft, „St. Rudolf“, was situated on the Ostry Hill to the east from  Felbabka village. In the cadastre of Rejkovice, there were shafts „St. Peter“  on the western slope of Plesivec Hill and „Velky (Great) Plesivec“ close to the former one.  The last three shafts were on the Komorsko Hill, on the southern slope called Pisek. In these shafts the ore of high quality was mined for the longest period. Even in the 50th of 20th century  the exploratory mining  was carried out there.

 Till the early 19th century, the mined ore was processed gradually in six locations: in Velci (below today´s pond), in Cenkov in Bila Hut (White Ironwork). Close to Bila Hut  – probably on September 8, 1422 – the armed forces of catholic nobleman Hanus from Kolovrat defeated  the Hussite troop from Pribram. Over 30 men were killed and about 130 of them were captured. In memory of this incident a stone with red chalice was erected above the mentioned ironwork.

Another shaft used to be near the Litavka streamlet below the Kopacov pond; another one at the place of later constructed charcoal blast furnace Barbora, last but one at the place of today´s  Budil Mill and the last one in Rejkovice at the place of today´s railway station. Close to these primitive furnaces, called „dymacky“ (“fumers”), where moulds of raw iron were smelted from iron ore, charcoal and limestone, the hammers  - large, water-propelled - were located  in which malleable iron was gained by forging.

In 1805, Rudolf Count Vrbna bought the Jince manor and started construction of a real charcoal blast furnace. The foundation stone was laid with great glory on June 10, 1805. All celebrities of the manor were presented. Above all, the important officers of ironwork headed by Komarov and Jince “shiftmaster” Pavel Fiedler, mining surveyor Ferdinand Leonhard, other Jince officers – director Dominik Goerber, accountant Vaclav Podesek, controller Vaclav Jetel and administrator Michal Patsch. One of the most important celebrities was BARBORA, the wife of the director of Vrbna´s ironworks Vaclav of Resenbaum and the blast furnace was named after her. A box containing Austrian coins was placed below the foundation stone, with a commemorative file with following text:

„His Excellency Rudolf, the empire Count Vrbna of Freudenthal, the lord and owner of manor  Horovice, Komarov and Valdek bought the major estates Jince and Bezdedice in 1804 from Frantisek Adam Count  Wratislav of Mitrovice and decided at the end of 1804, when he saw the newly bought manor for the first time, to build a new blast furnace on the so-called Pfasten-Teich, to the general and his own benefit.“

Afterwards, church ceremonies were carried out, in particular, the foundation stone was blessed by the Jince pastor.

The blast furnace Barbora had been built for almost five years. At the same time, other facilities, in particular a foundry, but also a wire mill etc. were being built from the ground. Access driveways were built, the pond dam was reinforced and, above all, the race way was built to propel blowers and other machinery necessary for the blast furnace operation. (That is why the pond up to that time called „Pustni“ started to be called „Pecovak“ = “Blast furnace pond”.) The total costs of these large construction works exceeded 30 thousand in  gold.

At the same time, the Count implemented extensive home production of many different types of nails, so called “cvocky” (that is why Jince has also crossed nails in its coat of arms). These small home workshops were called “vertaty”.

At that time, the road started to be built to ensure the import of raw materials into Barbora.

For its advanced construction, the blast furnace in Jince belonged to the best ones in the whole Habsburg monarchy, with many innovations, that were spread out to other blast furnaces. It belonged to the complex of well-known Komarov ironworks, operated in river basin of Cerveny streamlet in Horovice manor.

In  Barbora, one part of molten iron was forged, the second part was used for production of pipes, candlesticks, various machine and commercial castings, cast-iron pipes, cannonballs and massive cast-iron dishes.  

The building of the blast furnace with the foundry is a brick and stone one of the square plan, divided into 9 squares , the centre of which creates the body of blast furnace. At the rear part, there is a tower for transport of raw material into the furnace. Blowers and their water-wheel drives were situated in adjacent squares. The main working spaces for tapping the raw iron and foundry were located in the front part of the building. From the original buildings, still is preserved a small ground house with hip roof that served for the administration .

The blast furnace was retained in operation until 1874 when, as other feudal charcoal ironworks, succumbed to a competition with modern metallurgy based on the coking coal.

In 1886, a saw mill was set up in the back wing, at first with the water wheel drive, which was in operation till 1951 when the buildings became a part of the Jinec State Farm which used them as a storage spaces. Since 1973 they have not been used at all. The furnace dilapidated till 1989 when it was acquired by the private owners.

Up to now it is a technical monument of the European importance.

At the end of 2017, the Municipal Council of Jince decided to buy Barbora. The idea is that after a demanding reconstruction, a multifunctional space came into existence with a museum of nail production, trilobite’s exposition and exposition of violist Josef Slavik.

 

Překlad do AJ: Ing. Hana Kratochvílová

 

Zprávy

Huť Barbora - prezentace  1

Huť Barbora - prezentace

Historie huti Barbora v 11 minutách celý text

ostatní | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Barbora dostala novou střechu 1

Barbora dostala novou střechu

Článek z MF DNES 2. 11. 2019 celý text

ostatní | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
V Jincích dokončili rekonstrukci střechy na huti Barbora 1

V Jincích dokončili rekonstrukci střechy na huti Barbora

Dřevouhelnou huť Barbora založil hrabě Rudolf Vrbna. Stavba začala v roce 1805 a do provozu byla uvedena o pět let později. celý text

ostatní | 1. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Střecha na Barboře dokončena

Dne 29. 10. 2019 byla střecha předána městysi Jince. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Reportáž MF Dnes z 23. 10. 2019 1

Reportáž MF Dnes z 23. 10. 2019 (ČJ, AJ)

Článek v MF Dnes o huti Barbora celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

O Barboru se zajímají média

Do Jinec stále častěji jezdí novináři celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Huť Barbora se pravděpodobně dostaví z Norských fondů 1

Huť Barbora se pravděpodobně dostaví z Norských fondů

Na huť se přijeli podívat odborníci z Norska. „Když viděli, že se na Příbramsku o technické památky umíme postarat, dali našemu projektu zelenou,“ uvedl RSDr. Josef Hála. celý text

ostatní | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva delegace z Norska v Jincích

Norští odborníci se přijeli podívat rekonstrukci huti Barbora. celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Huť Barbora už má část nové střechy a fasády

Od shora dolu, tak pokračují práce na rekonstrukci bývalé hutě Barbora v Jincích. Opravuje se především střecha a části fasády. Městys bude huť po rekonstrukci využívat pro turistický a společenský rozvoj regionu. celý text

ostatní | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Barbora dostává novou střechu 1

Barbora dostává novou střechu

Huť Barbora se mění k nepoznání. Právě v těchto dnech dostává novou střechu. celý text

ostatní | 21. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Jince začaly se záchrannou unikátní huti Barbora

Začala záchrana unikátní historické huti Barbora v Jincích. Městys ji chce po rekonstrukci využít pro turistický a společenský rozvoj nejen svůj, ale celého regionu. V současné době se opravuje především střecha a části fasády. Na to získal dotaci od Středočeského kraje. celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Krátce z obce

Jinecký zpravodaj 9/2019 - aktuálně o huti Barbora celý text

ostatní | 1. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Jince získaly dotaci na rekonstrukci Hutě Barbora, bude v ní muzeum

Městys Jince získal dotaci 2,88 milionu korun na rekonstrukci Hutě Barbora. Práce na její záchraně už začaly. Po rekonstrukci v ní bude muzejní expozice, v areálu pak prostor pro pořádání letních kulturních akcí. celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Vzácná huť čeká na další dotaci

Huť Barbora prochází rekonstrukcí. celý text

ostatní | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Huť Barbora se promění v muzeum a volnočasové centrum

Městys Jince získal dotaci na rekonstrukci Hutě Barbora, nyní se intenzivně pracuje na záchraně západní části střechy, která je nejvíce poškozena.

celý text

ostatní | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Unikátní huť v Jincích dostane novou střechu

Už koncem roku 2017 městys Jince koupil od soukromého majitele objekt historické huti Barbora za 5 milionů korun. Budovu chce opravit a využít pro turistický a společenský rozvoj. Na jaře proto začne oprava střechy. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

V Jincích chtějí renovovat unikátní historickou huť Barbora

V Jincích se nachází historická huť Barbora, kterou chce vedení městyse zrenovovat, zřídit tam muzeum hutnictví, prezentovat trilobity, neboť v okolí Jinců jsou jejich rozsáhlá naleziště, a vytvořit multifunkční prostor pro venkovní kulturní a společenské akce. Část objektu hodlá věnovat rodákovi – houslistovi Josefu Slavíkovi.

celý text

ostatní | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Barbora budí zájem médií

V Jincích jsou stále častěji vidět novináři a natáčecí štáby, které zajímá rekonstrukce historické huti Barbora celý text

ostatní | 14. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Středočeský kraj přispěje na obnovu místních památek

Zasloužené péče se dočká i huť Barbora v Jincích celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Benedikt

Zítra má svátek Tibor

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den stromu a dřeva
  • Mezinárodní den nevidomých

Kalendář

Anketa

Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na našem webu?

Celkem hlasů:
70
Hlasování začalo:
25. 8. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností